Skok na vsebino

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR

PREDSTAVITEV SUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR

18 občin širšega Mariborskega območja je konec leta 2019, z namenom skupnega opravljanja določenih strokovnih in razvojnih nalog ustanovilo Skupno občinsko upravo Maribor.

Skupna uprava je v letu 2020 za ustanoviteljice izvajala naloge občinskega inšpekcijskeganadzorstva, občinskega redarstva in varstva okolja, v prihodnje pa bomo predvsemzaradi stimulativnega državnega financiranja našo dejavnost širili tudi na ostala, zakonsko opredeljena področja.

Namen vzpostavljanja skupnihobčinskih uprav je povezovanje, naša obveza in poslanstvo pa sta ustvarjanje pogojev za boljše, varnejše in bolj zdravo življenjsko okolje.

VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE:
Mag. Zorica ZAJC KVAS
E- mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 02 2201 445

Življenjepis: Zorica Zajc Kvas se je rodila v Mariboru. Do odhoda na študij v Ljubljano, je svoja otroška leta preživela sprva na Teznu, mladostna pa v Pekrah, ob šolanju na OŠ Rado Robič in I. gimnaziji. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od vrnitve v rodno mesto živi v Kamnici.

Ima 25 let delovnih izkušenj s področja lokalne samouprave, ki je tudi tema njenega magistrskega dela.

Do sprejetja izziva v Skupni občinski upravi Maribor je vodila občinski upravi male in srednje velike občine. Specializirala se je predvsem za področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb ter delovanja javnih podjetij in zavodov. Njena strokovna področja so tudi uslužbenski sistem, javna naročila ter pridobivanje evropskih sredstev.

S strani Ministrstva za javno upravo je bila imenovana za izpraševalko na strokovnih izpitih za področja organizacije in funkcije lokalne samouprave, sistema upravnega prava ter poslovanja organov javne uprave.

V svoji karieri je vodila in sodelovala v številnih projektnih skupinah javnega sektorja, kjer je navkljub odvetniškim koreninam našla svoje poslanstvo.


MEDOBČINSKA INŠEKCIJA

Vodja: Nina MAJCENOVIČ MIKL, Inšpektorica svetnica
E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 02 2201 516

Uradne ure:
v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure,
v sredo od 8.00 do 17.00 ure in
v petek od 8.00 do 13.00 ure.

NALOGE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA:

Medobčinska inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi zakoni in občinskimi predpisi.  Inšpekcijski nadzor v skladu z določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru, pomeni nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem zakonov ter drugih predpisov, ki ga izvršujejo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. V okviru vodenja inšpekcijskih postopkov in odločanja v le-teh, inšpektorji izdajajo upravne akte v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku ter vodijo prekrškovne postopke na podlagi Zakona o prekrških.

Medobčinska inšpekcija izvaja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb naslednjih zakonov in občinskih odlokov:

-          Zakon o cestah
-          Zakon o pravilih cestnega prometa
-          Zakon o prevozih v cestnem prometu
-          Zakon o varstvu okolja
-          Gradbeni Zakon
-          Zakon o prijavi prebivališča
-          Zakon o spodbujanju razvoja turizma
-          Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
-          Odloke o občinskih cestah
-          Odloke o kategorizaciji občinskih cest
-          Odloke o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
-          Odloke o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
-          Odloke o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
-          Odloke o oglaševanju
-          Odloke o rabi javnih površin
-          Odloke o zelenih površinah
-          Odloke o pogrebni in pokopališki dejavnosti
-          Odloke o turistični in promocijski taksi
-          Odloke o avtotaksi prevozih
-          ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor

MEDOBČINSKO REDARSTVO

Vodja: Uroš KOSI

E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 02 2201 527
Uradne ure redarstva:

Sprejemanje prijav: dežurni redar sprejema prijave vsak poslovni dan Medobčinskega redarstva med 7.15 in 21.45 uro na telefonski številki 02/2201-527 in 040 205 956.

Informacije o storjenih prekrških: operativno-komunikacijska pisarna posreduje informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, splošne informacije pa tudi po telefonu na telefonski številki 02/2201-527:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9.00 do 12.00 ure,
sredA od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure.

NALOGE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA

Občinski redarji in redarke Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi in na podlagi programov varnosti občin ustanoviteljic, skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic in so pristojni:

  • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 
  • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
  • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 
  • skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
  • vzdrževati javni red in mir,
  • voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,

SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

Vodja: mag. Špela Kramberger
E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 02 2201-568

Uradne ure:

Ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda 8.00 – 12.00 in 13.00 - 17.00
Petek 8.00 – 13.00


NALOGE SKUPNE NOTRANJEREVIZIJSKE SLUŽBE

V skladu z Usmeritvam za državno notranje revidiranje je notranje revidiranje neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

Skupna služba je ustanovljena z namenom vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupna služba opravlja v skladu s pooblastili področnih predpisov naloge notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupna služba za navedene izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti ter opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih