Skok na vsebino

Splošni podatki o katalogu informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:  OBČINA SVETA ANA
Naslov: Sveta Ana 17
Pošta: SI-2233 Sv. Ana
Telefon: 02 729 58 80
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Župan: Martin Breznik, univ.dipl.prav., dipl.ekon.
Odgovorna uradna oseba: Renata Trajbar Kurbus, direktorica občinske uprave, (02) 72 95 886, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Datum zadnje spremembe: 9. 3. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.sv-ana.si/
Druge oblike kataloga:    /
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o Občini Sveta Ana
Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Občinska uprava Občine Sveta Ana je organizirana kot enovita uprava. Občinsko upravo vodi direktorica občinske uprave, Renata Trajbar Kurbus.
Organigram občine: pdfOrganigram.pdf
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Renata Trajbar Kurbus, direktorica občinske uprave, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja lokalne skupnosti
Državni predpisi: Pravni informacijski sistem
Predpisi lokalne skupnosti:  pdfStatut Občine Sveta Ana
  Dokumenti Občine Sveta Ana objavljeni v Uradnem listu RS in v Medobčinskem uradnem vestniku
Predpisi EU: Predpisi EU 
  Predpisi EU
  Predpisi EU
2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov: Seje občinskega sveta
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:  
2.f Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: Razvid upravnih postopkov v občinah
2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise in naročila
Javni razpisi: Javna naročila, razpisi in drugi dokumenti
  Razpisi Občine Sveta Ana
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi Občina Sveta Ana, je mogoč v prostorih občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v  pisni obliki.

      - Evidenca stanovanj v lasti občine
      - Register upravnikov
      - Evidenca razglašenih kulturnih spomenikov na območju Občine Sveta Ana
      - Evidenca nagrajencev Občine Sveta Ana

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občin
Dostop do zbirke: PISO
Ime informatizirane zbirke: ODOS
Opis namena zbirke: Namen ODOS je elektronsko shranjevanje, pregledovanje ter upravljanje prejetih, odposlanih, lastnih in sejnih dokumentov. V evidenco dokumentov organa se vpisujejo naslednji podatki: šifra zadeve, subjekt zadeve, opis zadeve (vsebinska identifikacija), signirni znak pristojne organizacijske enote ali delavca, ki zadevo rešuje, upravni postopek, rok hrambe, oznaka tajnosti, datum nastanka zadeve, stanje zadeve (nerešeno - rešeno, pri rešenih zadevah tudi datum rešitve), seznam dokumentov v zadevi, podatki dokumenta, ki vsebujejo zap. št. dokumenta, datum prejetja dokumenta oziroma nastanka, tip dokumenta (prejeti, odposlani, lastni, sejni), vrsta dokumenta, opis dokumenta, subjekt, naveden na dokumentu in priloge dokumenta.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Podatke, ki se nahajajo v zbirki, pridobi občina po uradni dolžnosti in na podlagi vlog, ki jih vložijo stranke.
Dostop do zbirke:  Zbirka podatkov je interna za uslužbence občine. Prosilci lahko podatke pridobijo z vlogo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) ali na zahtevo po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), razen če gre za izjeme, določene v 6. členu ZDIJZ.
2.j Druge informacije javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Aktualne novice o delovanju občine: http://www.sv-ana.si
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
Dostop preko spleta:   http://www.sv-ana.si
Opis fizičnega dostopa do informacij javnega značaja: 

V prostorih Občine Sveta Ana v Slov. goricah v času uradnih ur:
- ponedeljek od 8.00 do 14.30 ure
- torek od 8.00 do 14.30 ure
- sreda od 8.00 do 16.00 ure
- četrtek od 8.00 do 14.30 ure
- petek od 8.00 do 12.30 ure
Malica: 10.30 do 11.00 ure

Opis delnega dostopa do informacij javnega značaja:   Pooblaščena uradna oseba organa lahko omogoči zgolj delen dostop do informacije javnega značaja. Podrobnejša vsebina delnega dostopa je urejena v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07), ki jo je izdala Vlada RS.
4. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). Cene informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: Če boste zahtevali informacije za ponovno uporabo, in sicer v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali.
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: Dokumenti Občine Sveta Ana objavljeni v MUV in Uradnem listu RS

 

   

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih