Skok na vsebino

Evropski projekti - regionalni razvoj

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart – Sveta Ana – Trate

Vodilni partner: Občina Sveta Ana

Partnerja:

- Občina Lenart in

- Občina Šentilj.

Trajanje operacije: zaključek 30. 11. 2024

Predvidena vrednost operacije: 1.748.117,57 €

Predvidena vrednost sofinanciranja: 1.310.362,01 €

 

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in širše. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa.

 

Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju. Obravnavano območje nudi odlične pogoje za razvoj kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza. Poleg izboljšanja pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev, bo imela investicija pozitiven vpliv na pogoje za razvoj integralnih turističnih produktov.

 

Operacija: »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart - Sveta Ana -Trate«

V okviru investicije se načrtuje izgradnjo kolesarske povezave, ki smiselno povezuje občini Sveta Ana in Šentilj z občino Lenart, kot upravnim in zaposlitvenim središčem osrednjega dela Slovenskih goric. V okviru tega projekta je predvidena gradnja 7,1 km novih kolesarskih povezav, v skupni vrednosti 1.748.117,57 evrov, od tega je predviden prispevek EU in države v višini 1.310.362,01 evrov.

 

Kolesarska povezava se navezuje na mestno središče z urejeno Celostno prometno strategijo (CPS), to je Lenart. Tako je začetek Kolesarske povezave v mestnem naselju (Lenart) občine z akcijskim načrtom in poteka zvezno iz tega naselja ter povezuje središče regionalnega oz. lokalnega pomena z zaledjem. Zaledno naselje v primeru predmetne Vloge je Sv. Ana v Slovenskih goricah in Zgornja Ščavnica.

 

Projekt obsega dela v javno korist - izgradnjo površin za promet kolesarjev na in ob regionalnih cestah in na ali ob občinskih cestah.

 

Opis projekta:

Projekt v okviru financiranja te vloge se izvede po projektu IzN »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice -Trasa 9«, Lenart-Sveta Ana-Trate, št. 40-13/2019-T9 ter po projektu PZI, Obnova ceste R3-730/4104 Žice – Sveta Ana – Zgornja Ščavnica, št. projekta 956/18, TRASA d.o.o.

 

Predmet sofinanciranja je izvedba kolesarske povezave na območju občine Sveta Ana z izgradnjo enostranske dvosmerne povezave kot lokalne kolesarske povezave.

 

Ob tem, bo Direkcija RS za infrastrukturo izvedla še dodatnih skoraj 12 km kolesarskih povezav državne kolesarske mreže.

 

Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

 

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

 

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogankolo-ana

Vino, prijazno do okolja

POVZETEK PROJEKTA:

Naziv operacije: Vino, prijazno do okolja
Akronim operacije: Vino, prijazno do okolja
Vlagatelj/nosilec operacije: Občina Sveta Ana
Ostali partnerji v operaciji: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., Društvo vinogradnikov Sveta Ana v Slovenskih goricah
Celotna vrednost operacije (z DDV): 55.754,55 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev ESRR (80%) : 36.152,50 EUR
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanja narave
Strateški cilj: C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine  
Ukrep: U4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga), novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti, novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja, večja vključenost mladih, žensk in drugih.
Trajanje operacije: 16 mesecev
Predviden zaključek operacije: Maj 2020

Izzivi
Namen obravnavane operacije je vzpostaviti ustrezne pogoje za pričetek delovanja vinskega razstavnega prostora ob že obstoječi vinoteki, saj intimnost in enkratnost prostora pomembno vlivata na razpoloženje ob degustaciji vin okoliških vinogradnikov. Partnerji želijo prostor urediti na privlačen in tudi inovativen način, saj bodo v njem uredili predstavitev vinogradništva in vinarstva skozi različne oblike pridelovanja grozdja in nege vina: konvencionalno, intengrirano, ekološko in biodinamično. Z ureditvijo tega dela kleti v vinski razstavni prostor bo namreč zaokrožena turistično ponudbo kraja.

Cilji
Glavni cilj operacije so novi izvedbeni ukrepi na področju varovanja okolja. Na enem mestu bodo predstavljeni različni načini kmetovanja oz. pridelovanja grozdja/ vin. Predstavljeno bo konvencionalno kmetovanje, integrirana pridelava grozdja, ekološko vinogradništvo in biodinamika ali biološko-dinamična metoda gospodarjenja.

Aktivnosti
Glavne aktivnosti operacije so:
-    Ureditev kletnega razstavnega prostora, izvedba delavnic o različnih načinih pridelovanja grozdja in priprava, oblikovanje in tisk brošure o različnih načinih pridelave grozdja,
-    Nabava petih steklenih panjev in priprava vsebin na temo različni načini pridelave grozdja,
-    Nabava ene (1) vinske omare za vzorce vin.


Pričakovani učinki
Z obravnavano operacijo želijo partnerji ohraniti in nadgraditi vinsko kulinarične zaklade pri Sveti Ani in jih ponuditi na enem mestu, ob tem pa želijo pridelovalce vina seznaniti in pritegniti k takšnemu kmetovanju, ki bi pozitivno vplivali na varovanje okolja. V kletnih prostorih občinske stavbe se ob že urejeni vinoteki nahaja del kleti, ki je še neizkoriščen.
Ciljne skupine
So vsi občani občine Sveta Ana in prebivalstvo s območja LAS OVTAR ter Slovenskih goric, posebej vsa vinogradništva društva in kmetovalci nasploh.
 
Kazalnik rezultata
-    Delavnice (2) o različnih načinih pridelave grozdja…
-    Priprava, oblikovanje in tisk brošure o različnih načinih pridelave grozdja
-    Spodbujanje vseživljenjskega učenja, pritegniti in seznaniti kmetovalce in tudi druge o različnih možnostih kmetovanja.
-    
Ocena okoljskih učinkov
Operacija bo pripomogla, da bodo pridelovalci vina na konkretnih vzorcih in primerih spoznali druge, za okolje manj obremenjujoče načine pridelave grozdja.

Vabila
Vabilo delavnica 1 Različni načini pridelave grozdja.pdf
Vabilo delavnica 2 Prikaz zelenih del v vinogradu.pdf

Dodatne informacije:
www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

esrr

Anin pretl

POVZETEK PROJEKTA:

Naziv operacije: Anin pretl
Akronim operacije: Anin pretl
Vlagatelj/nosilec operacije: Občina Sveta Ana
Ostali partnerji v operaciji: Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Ana Gostilna Eder, Natalija Monika Eder Kramberger s.p.
Celotna vrednost operacije (z DDV): 18.397,60 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev ESRR (80%) : 11.589,43 EUR
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanja narave
Strateški cilj: C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine  
Ukrep: U4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga).
Trajanje operacije: 15 mesecev
Predviden zaključek operacije: Maj 2020

Izzivi
Z operacijo želimo dodatno opremiti promocijski prostor ter z njegovo vsebino nadgraditi promocijo lokalne kulinarične ponudbe. Razviti se želi nov turistični produkt predstavitev Slovenjegoriške gibanice in tradicionalnih kmečkih jedi (ocvirkovka, domači kruh, …)

Cilji
Operacija Anin pretl izmed vseh 4 ključnih strateških ciljev na območju LAS-a v največji meri prispeva k cilju Strategije …, št. 3 – Varstvo okolja, ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine in cilju št. 4: Večgeneracijsko povezovanje, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost vseh prebivalcev območja LAS.
Z operacijo želimo ohraniti dediščino znotraj celovite turistične ponudbe območja LAS, vključiti čim večje število društev, povezati različne starostne skupine, razviti nov produkt, ki bo prispeval k razvoju turizma, športa, kulture in društvenih dejavnosti ter pripomočki k drugačnem, aktivnem preživljanju prostega časa.

Aktivnosti
- Nabava lesenih premičnih stojnic, mobilne peči za pripravo tradicionalnih jedi, pribora in pretlov
- Nastanek novega produkta, ki bo prispeval k razvoju turizma in spodbujanje društvenih dejavnostih
- Povečanje kakovostnega preživljanja prostega časa in ohranjanje dediščine.

Pričakovani učinki
Učinki operacije bodo vidni kot povečanje turistične ponudbe, novega produkta ter ohranjanje tradicije in dediščine, spodbujanje vseživljenjskega učenja in smiselnega preživljanja prostega časa ter razvoj društvenih dejavnosti.


Ciljne skupine
So vsi občani občine Sveta Ana in prebivalstvo s območja LAS OVTAR ter Slovenskih goric, posebej vsa društva

Kazalnik rezultata
- delavnice (2) o pripravi tradicionalnih kmečkih jedi, peka gibanic, kruha,…
- prenos znanja o pripravi gibanice in drugih kmečkih jedi na udeležence in partnerje operacije
- spodbujanje vseživljenjskega učenja, pritegniti in seznaniti mlajšo populacijo o načinu priprave tradicionalne hrane.

Ocena okoljskih učinkov
Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Vsa priprava na delavnicah bo potekala ročno (brez uporabe sodobnih strojev).V pretežni meri bodo uporabljeni naravni materiali (lesene pretli) in lončena posoda.

Vabila
Anin_pretl-vabilo_delavnice.pdf

Dodatne informacije:
www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

esrr

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih