Skok na vsebino

Evropski projekti

TRAJNOSTNA E-MOBILNOST

Akronim:        TRAJNOSTNA E-MOBILNOST

Sklad:              EKSRP

Vodilni partner – nosilec operacije: RASG d.o.o.

Partnerji: DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA OVTAR SLOVENSKIH GORIC, OBČINA BENEDIKT, OBČINA CERKVENJAK, OBČINA DUPLEK, OBČINA LENART, OBČINA PESNICA, OBČINA SV. ANA, OBČINA SV. TROJICA V SLOV. G., OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. G., OBČINA SV. JURIJ V SLOV. G., OBČINA ŠENTILJ

Vrednost operacije: 121.477,24 EUR

Vrednost sofinanciranja: 87.630,39 EUR

Trajanje operacije: 7 mesecev (od 1. julij 2023 – 31.1.2024)

Predviden operacije: Zaključek januar 2024

Namen operacije

Na področju Slovenskih goric je bilo v zadnjih letih zgrajenih veliko novih kolesarskih povezav, vendar če želimo v naše kraje privabiti več kolesarskega turizma, ki je ena izmed najbolj trajnostnih oblik športne, rekreacijske in turistične dejavnosti, moramo zagotoviti celostno kolesarsko ponudbo v regiji.

Ker pa kolesarski turist v veliki meri uporablja izdelke in storitve lokalnih ponudnikov, moramo aktivirati lokalne ponudnike, da dopolnijo svojo ponudbo s storitvami in promocijskim gradivom, ki jih kolesarji potrebujejo:

 • izposojo koles in električnih koles,
 • zadostno število servisno polnilnih postaj e-koles po občinah LAS Ovtar Slovenskih goric,
 • prostor za varno hrambo koles, 
 • lokalnega vodiča, ki jih lahko popelje na kolesarski izlet ali trening,
 • zemljevide lokalnega področja, s pomočjo katerih se sami podajo na kolesarske poti v bližini,
 • informacije o kulinarični ponudbi ter o kulturnih in zgodovinskih znamenitostih.
  • Da bi turisti lahko brezskrbno uporabljali e-kolesa, morajo vedeti, kje je možnost servisiranja in polnjenja e-koles, ustrezna predstavitev in dostopnost vseh za njih pomembnih informacij pa mora biti zagotovljena tudi na spletu.
  • Zaradi občutka varnosti je pomembno, da ima regija na voljo različne ponudbene pakete. Tudi če se turisti za pakete ne odločijo, le-ti dajo potreben občutek varnosti in organiziranosti.

Z dobro ponudbo za kolesarski turizem, ki beleži izjemno rast in tako predstavlja dragocen trg, bi na področju občin LAS Ovtar Slovenskih goric prispevali k razvoju podeželja in tudi k aktivnemu vključevanju lokalnega prebivalstva.

Ker je promet eden največjih onesnaževalcev okolja, želimo z operacijo spodbujati električno mobilnost, ki je del družbeno odgovornega, trajnostnega razvoja mest, podeželskih regij in turizma ter ozaveščati prebivalstvo o tem, kako promet onesnažuje naš planet ter spodbuditi spremembe potovalnih navad občanov.

Za spremembe potovalnih navad občanov si je treba prizadevati vztrajno in kontinuirano, zato je smiselno nizati različne akcije in projekte, ki vsak po svoje naslavljajo občane in jih opominjajo, da je promet sektor z najhitreje rastočimi izpusti CO2, ki ogroža naš planet.

Aktivnosti v operaciji

 • Nabava opreme za celovito kolesarsko ponudbo: 24 polnilnih postaj za e-kolesa, 10 električnih koles, 2 solarni pametni klopi.
 • Aktivacija lokalnih ponudnikov za zagotovitev celostne kolesarske ponudbe na področju LAS Ovtar Slovenskih goric                                                                              
 • Delavnica Varna vožnja kolesarjev z najemom spretnostnega poligona za kolesarje. Na prvem, teoretičnem delu, bodo predstavljene osnovne informacije o površinah, ki jih lahko uporabljajo kolesarji in drugi uporabniki mikromobilnosti, spoznali bomo tudi najpogostejše kršitve in najpogostejše vzroke nesreč kolesarjev. Govorili bomo o sobivanju z drugimi udeleženci v prometu, o tem, kako ravnati samozaščitniško in o prednostih in specifikah električnih koles.

Sledi praktični del, na katerem bodo občani lahko preizkusili svoje spretnosti na spretnostnem poligonu za kolesarje, preizkusili električno kolo in polnilnice e-koles.

 • Delavnica Promocijska kampanja za spodbujanje kolesarjenja za 9. razrede osnovne šole

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega dela, ki poteka v šolski avli in praktičnega dela, ki bo izveden na šolskem dvorišču. Pri teoretičnem delu bodo s pomočjo kratkih filmčkov in digitalnih spletnih orodij na zanimiv način prikazana načela varne vožnje s kolesom. Predstavljeni bodo osnovni deli kolesa in glavnih komponent ter njihovega rednega servisiranja z orodjem. Otroci bodo seznanjeni s specifikami delovanje električnega kolesa, vzdrževanja, uporabe, maksimalne vzdržljivosti komponent in optimiziranja vožnje glede na teren, zunanjo temperaturo, razdaljo in porabo. Pri praktičnem delu bodo učenci testirali e-kolesa in e-polnilnice, se preizkusili na poligonu in spoznali hitre nasvete za bolj optimalno vožnjo po razgibanih terenih. Namen je povečanje števila učencev, ki kolesarijo v šolo ter vzpostavitev kulture kolesarjenja pri mladih.

 • Kolesarske rajže po Slovenskih goricah (vodeni kolesarski izleti) po različno poimenovanih trasah (Kolesarske rajže bodo potekale po različnih občinah Slovenskih goric in bodo glede na traso tudi različno poimenovane).
 • Izdelava promocijskih zloženk in nalepk (izdelava zemljevida Slovenskih goric z različno poimenovanimi tematskimi kolesarskimi potmi, lokacijami polnilnic e-koles in izposojevalnicami navadnih koles in električnih koles)
 • Nakup drobnega promocijskega materiala (Odsevni trakovi in čezglavni odsevni jopiči za povečanje vidljivosti in s tem varnega kolesarjenja)
 • Promocija in informiranje javnosti
 • Vodenje in koordinacija projekta

Predvideni učinki operacije

se bodo odražali pri nadaljnjemu razvoju in dvigu prepoznavnosti LAS Ovtar Slovenskih goric, saj bo regija s celostno kolesarsko ponudbo atraktivnejša za kolesarske turiste, z električnimi kolesi jim bo omogočen dostop do vinotočev, turističnih kmetij, kulturne in naravne dediščine. Območje bo naredilo pomemben korak k statusu turistične destinacije, zato je pričakovati večji obisk domačih in tujih turistov, predvsem ljubiteljev kolesarjenja.

Z boljšo kolesarsko infrastrukturo in dodatnimi spodbudami za kolesarjenje se bo izboljšala mobilnost starejših, žensk, otrok, skupin z nižjimi prihodki in invalidov; s spodbujanjem električne mobilnosti bomo pripomogli k zmanjševanju hrupa in CO2 izpustov v okolje; občani bodo aktivirani k zdravemu načinu življenja in trajnostni mobilnosti, saj z vožnjo s kolesom zmanjšujemo stroške prevoza, skrbimo za zdravje in smo okolju prijazni.

Neposreden rezultat aktivnosti se bo s spodbujanjem električne mobilnosti kazal v zmanjševanju hrupa in CO2 izpustov v okolje. S projektom bomo tudi prispevali k reševanju aktualnega problema nizke prepoznavnosti območja Slovenskih goric ter njene lokalne ponudbe v navezavi z razvojem v turizmu.

Cilj operacije:

-          Zagotoviti celostno kolesarsko ponudbo v regiji, vzpostavljene bodo nove, kolesarjem prijazne storitve s strani lokalnih turističnih ponudnikov.

-          izboljšati opremljenost območij s kolesarsko ponudbo in storitvami za kolesarje,

-          porast kolesarskega turizma in s tem dodatni zaslužek lokalnemu gospodarstvu ter prepoznavnost in razvoj regije,

-          izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju,

-          spodbujati in razvijati trajnostni turizem in trajnostno mobilnost,

-          ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti,

-          za domačine, obiskovalce in turiste dopolnjena rekreacijska infrastruktura ter vzpostavljene nove lokacije izposoje električnih koles;

-          razvoj novih turističnih proizvodov,

-          v urbanih prostorih zagotoviti dostop do energije in omrežja z novimi produkti in novimi pristopi,

-          povezava z ranljivimi skupinami preko organizacij dogodkov, v sklopu katerih se jih bo spodbujalo k varni uporabi koles ter jih osveščalo o pomenu kulture kolesarstva in trajnostne mobilnosti,

lokalno prebivalstvo bo imelo koristi z vidika manjše onesnaženosti okolja, saj bo operacija spodbujala trajnostno mobilnost in zeleni turizem, imeli bodo tudi dobro urejene kolesarske poti in kolesarsko ponudbo v svojem kraju.

Prispevek k uresničevanju REZULTATOV za doseganje ciljev Strategije lokalnega razvoja – SLR:

Cilj C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ukrep 4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

 Dodatne informacije:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

1prd

DOŽIVLJAJSKA UČNA POT: S ŠTRKOM JOŽKOM NA PUSTOLOVŠČINO

Naziv operacije: Doživljajska učna pot: S Štrkom Jožkom na pustolovščino

Akronim operacije: Doživljajska pot

Nosilec operacije: Občina Sveta Ana

Partnerji v operaciji: Lovska družina Sveta Ana in Gostilna Eder

Vrednost celotne operacije (z DDV): 96.463,62 EUR

Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 39.766,55 EUR

Tematsko področje: C1: Ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine, varovati okolje

D1: Krepitev integriranih rešitev socialnih in medgeneracijskih vključevanj ter varovanja zdravja

Strateški cilj: U4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti

U5: Oblikovanje in izvajanje mrežne storitve za ranljive ciljne skupine - povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti ter podpora zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja

Trajanje operacije: 21 mesecev

Predviden zaključek operacije: September 2022

Kratek opis operacije: Z ureditvijo učne doživljajske poti želimo razviti infrastrukturo, ki bo zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom in drugim obiskovalcem kraja ter nove vsebine in metode učenja za potrebe osnovnošolskega izobraževanja in aktivnosti v vrtcu. Z učno potjo spodbujamo in podpiramo zdrav življenjski slog vseh starostnih skupin občanov. Z operacijo se bodo izboljšali pogoji za športno aktivnost in medgeneracijsko povezovanje. Pot se začne pri OŠ Sveta Ana in se nadaljuje v smeri Kremberka, proti Zgornji Ščavnici.

CILJI OPERACIJE:

 • Oblikovanje novega produkta,
 • Razvoj vsebin okoljskega značaja za vzpodbujanje vsestranskega intelektualnega, domišljijskega, čustvenega in socialnega razvoja,
 • Implementacija novih izobraževalnih metod, ki pozitivno vplivajo na splošno razgledanost in spodbujajo gibanje,
 • Obogatitev turistične destinacije in dejavnosti z novo vsebino in ponudbo v kraju,
 • Povečanje kakovosti življenja v kraju, na območju LAS ter celotnih Slovenskih goric,
 • Spodbujanje zdravega načina življenja, bivanja v in z naravo

GLAVNE AKTIVNOSTI:

 • Vzpostavitev krožne doživljajsko učne poti v dolžini 3000m
 • Postavitev kažipotov (označitev poti)
 • Ureditev JP 704-381 Kremberk - Zg. Ščavnica - Zver (deloma v asfaltni, deloma v makadamski obliki)
 • Vzpostavitev treh postajališč na poti z bogato vsebino za spoznavanje narave, spodbujanja naravnih oblik gibanja (hoja, plezanje, skakanje..) in orientacijo v naravi s spoznavanjem življenjskega okolja in reliefnih oblik Slovenskih goric
 • Razvoj vsebin (5 razlagalnih tabel in zloženka) z maskoto poti: štrkom Jožkom
 • Tisk in oblikovanje promocijske zloženke
 • Nabava in sajenje dreves (5 kom)
 • Otvoritveno - promocijski dogodek s promocijo zdravega načina življenja

DELAVNICE:

Vabilo na otvoritev Doživljajske učne poti: s štrkom Jožkom na pustolovščino.pdf

DODATNE INFORMACIJE:

Program razvoja podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

 

MINIATURNA VASICA V PARKU GENERACIJ SVETA ANA

Naziv operacije: Miniaturna vasica v Parku generacij Sveta Ana

Akronim operacije: Miniaturna vasica

Nosilec operacije: Občina Sveta Ana

Partnerji v operaciji: Franc Ruhitel – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Mladinski kulturni klub Kulturna zadruga Sveta Ana

Vrednost celotne operacije (z DDV): 86.274,62 EUR

Predividen znesek sofinaciranja iz sredstev EKSRP: 39.999,19 EUR

Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev

Strateški cilj:  B1: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

Ukrep: U3: Podpora aktivnostim za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

Trajanje operacije: 18 mesecev

Predviden zaključek operacije: September 2022

Kratek opis operacije: Z izvedbo operacije Miniaturna vasica v parku generacij Sveta Ana nadaljujemo s faznim urejanjem prostora pod Osnovno šolo Sveta Ana. Park postane prostor za druženje, igro, rekreacijo in šport ter spoznavanje lokalne ponudbe za vse starostne in tudi ranljive skupine. Lesena vasica – miniaturna vas prezentira značilnosti podeželskega okolja. Predstavljene bodo značilne vaške stavbe in stavbe s promocijo lokalne turistične ponudbe (cerkev, gasilski dom, kovačija, ohranjena stavbna dediščina, kmetija, zelišča…).

 CILJI OPERACIJE:

 • Povečanje št. ponudnikov povezanih v mreženje Ovtarjeva ponudba,
 • Obogatitev turistične destinacije in dejavnosti z novo vsebino in ponudbo v kraju,
 • Izvajanje medgeneracijskih druženj, vključevanje ranljivih skupin (delavnice, dogodki),
 • Povečanje kakovosti življenja v kraju, na območju LAS ter Slovenskih goric
 • Spodbujanje zdravega načina življenja, bivanja v in z naravo…

 GLAVNE AKTIVNOSTI:

 • Postavitev miniaturne vasice
 • Izvedba treh delavnic (ekološka učna delavnica za otroke, »Prite k nam na taverh«, »Anina paletka«
 • Izdelava promocijske zloženke
 • Nakup lesenih statev za prikazovanje starega kmečkega običaja pri izvedbi delavnic.

Gre za aktivnosti za trajnostni razvoj turizma in turističnih dejavnosti, nove vsebine za učenje, nove metode učenja, osveščanje o kulturni dediščini, pravilni rabi naravnih vrednot, medgeneracijsko druženje, itd..

DELAVNICE:

Vabilo na delavnico - Prite k nam na taverh.pdf

Vabilo na delavnico - Anina paletka 2022.pdf

Vabilo na delavnico - ekološko učna delavnica za otroke.pdf

ZLOŽENKA:

Zlozenka-Miniaturna-vasica.pdf 

DODATNE INFORMACIJE:

Program razvoja podeželja 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

Park generacij Sveta Ana - 1.faza

POVZETEK PROJEKTA:

Naziv operacije: Medgeneracijski park Sveta Ana
Akronim operacije: Park Generacij Sveta Ana
Vlagatelj/nosilec operacije: Občina Sveta Ana
Ostali partnerji v operaciji: Društvo upokojencev Sveta Ana
Celotna vrednost operacije (z DDV): 93.060,20 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP (84%) : 39.942,10 EUR
Tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Strateški cilj: D1: Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja
Ukrep: U5: Oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine – povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti ter podpora zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja
Trajanje operacije: 16 mesecev
Predviden zaključek operacije: Maj 2020

Z izvedbo operacije Medgeneracijski park Sveta Ana nadaljujemo z urejanjem prostora pod OŠ Sveta Ana. Prostor se smotrno uredi z najmanjšim možnim posegom v prostor in ostalo krajino, pri tem ohranjamo tipično podobo kraja. Park postane prostor za druženje, igro, rekreacijo in šport, primeren za vse starostne skupine.

Na omenjenem območju oz. območju LAS ni tovrstnih prostorov za medgeneracijska druženja in za izvajanje najrazličnejših družbenih aktivnosti na prostem in v sožitju z  naravo.

Cilji
Glavni cilji investicije so: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter krepitev integralnih rešitev socialnih in medgeneracijskih vključenosti ter varovanje zdravja. Z operacijo se oblikuje in izvaja mreža storitev za ranljive ciljne skupine, povečuje se kakovost življenja. Starejšim prebivalcem se s tem nudi aktivno staranje ter zmanjšujejo tveganja socialne izključenosti. Z operacijo se daje podpora zdravemu načinu življenja in medgeneracijskemu sodelovanju.

Aktivnosti
-    Ureditev medgeneracijskega parka prostora v neto površini cca. 750 m2
-    Spodbujanje aktivnega življenjskega sloga
-    Izvajanje storitev za ranljive ciljne skupine
-    Povečanje kakovosti življenja
-    Podpora zdravemu načinu življenja

Ciljne skupine
Ciljne skupine so vsi občani Občine Sveta Ana in prebivalstvo z območja LAS Ovtar Slovenskih goric, posebej vsa društva. Prostor bo namenjen vsem oblikam medgeneracijskega druženja.

Kazalnik rezultata
-    Eno delovno mesto – koordinator vsebin
-    Tri delavnice o pravilni uporabi fitness naprav
-    Ena delavnica o pomenu vadbe v zrelejši dobi ter o pomenu športne aktivnosti
-    Medgeneracijske športne igre (2) – medgeneracijsko sodelovanje

Vabila na delavnice:

Vabilo delavnice v šprtnem parku.pdf

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželjaProgram razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

Ureditev domačije Kapl

Naziv operacije: Ureditev domačije Kapl
Akronim operacije: Ureditev domačije Kapl
Vlagatelj/nosilec operacije: Viktor Kapl
Ostali partnerji v operaciji: Občina Sveta Ana, Turistično društvo Sv. Ana v Slov. goricah
Celotna vrednost operacije (z DDV): 4.302,77 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP (84%) : 3.021,92 EUR
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave
Strateški cilj: C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine
Ukrep: U4
Trajanje operacije: 25 mesecev
Predviden zaključek operacije: 31.10.2019

Izzivi
Z načrtovano operacijo se rešujejo izzivi ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine in ustvarjajo pogoji za kvaliteto območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju potenciala znotraj dejavnosti terciarnega sektorja. S tem se v okolju ohranja kulturna krajina in ravnovesje v okolju med preteklostjo in prihodnostjo, med mladimi, starejšimi in ranljivimi skupinami. Povečujejo se tržne in turistične dejavnosti. S tem se tudi ustvarja varovanje okolja in zdravi bivalni pogoji. Varovanje naravnega okolja ter kulturne krajine in objektov kulturne dediščine so usmeritve naprednih in v prihodnost usmerjenih akterjev razvoja območja. Stavbna in kulturna dediščina je velika zakladnica Slov. goric za  razvoj turizma.

Cilji
-    Ohraniti objekte kulturne in stavbne dediščine in dvigniti osveščenost prebivalstva glede varovanja okolja in ohranjanja narave ter kulturne dediščine. (cilj C1)
-    Povečati turistične destinacije in dejavnosti v kraju z novo vsebino in ponudbo. (cilj B1)
-    Usposobiti objekt za nočitvene kapacitete v obliki kot se je v takšnih objektih živelo v preteklosti. Kar predstavlja inovativni produkt v Slov. goric – Detox. (cilj 2)
-    Povečanje kakovosti življenja. Ob nekaj dnevni namestitvi gosta v objekt stavbne dediščine, gosta sprostiti, izključiti iz sedanjega tempa življenja in ga vživeti  v obdobje 100 let nazaj.(cilj D1)
-    Izvajati medgeneracijska druženja in vključevati invalide. Tako, da starejši prenašajo svoja doživetja in izkušnje na mlade - osnovno šolske otroke iz vsebine kulturne in stavbne dediščine. Pri tem se lahko vključujejo tudi invalidi, ki so zelo dovzetni za takšne vsebine. (cilj D1)

Aktivnosti
Obnova objekta stavbne dediščine (pleskanje sten, popravilo in pleskanje stavbnega pohištva…) in s tem izvesti aktivnosti v trajnostni razvoj turizma in turističnih dejavnosti,  varovanja okolja, nove vsebine za učenje, osveščanje o kulturni dediščini, pravilni rabi naravnih vrednot, osveščanje, medgeneracijsko druženje in motivacijo v infrastrukturi (stavbna dediščina, narava Slov. goric).
Izvedba delavnic za promocijo in izvedba delavnice na objektu operacije.

Pričakovani učinki
-    Novi produkti, ki prispevajo k razvoju podjetništva, turizma (naravne vrednote in kulturna dediščina), ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti.
-    Novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja (objekt ob obnovljen in ne bo več negativno vplival na okolje kot ruševina).
-    Usposobljenost in povezovanje z večjo ozaveščenostjo prebivalcev.
-    Prispevek k višji kakovosti življenja.
-    Medgeneracijska druženja.

Ciljne skupine
Domači turisti, tuji turisti, pohodniki, osnovne šole, društva, lokalno prebivalstvo, starejši, invalidi in naključni obiskovalci.

Pričakovani učinki
Novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, podjetništva, večji kakovosti življenja, medgeneracijskem druženju, naravne in kulturne dediščine, ekologije,  kulture in društvenih dejavnosti.

Kazalnik rezultata
Urejen objekt stavbne in kulturne dediščine, dostop do ogleda etnološke zbirke, učenje in spoznavanje kulturne dediščine na delavnicah in ob vsakokratnih obiskih in stavbne dediščine na lokaciji objekta,  možnost prenočitve v objektu stavbne dediščine in sprostitev ob podoživitvi bivanja v preteklosti.

Ocena okoljskih učinkov
Pozitiven vpliv na okolje (objekt bo urejen), uvajanje novih podjetniških aktivnosti lokalne ponudbe, ohranitev primerne rabe narave in kulturne dediščine območja.

 

Vabila na delavnice:
http://www.sv-ana.si/17-aktualno/734-vabljeni-delavnice-na-izletniski-kmetiji-senveter

http://www.sv-ana.si/17-aktualno/636-vabljeni-kaplova-domacija

 

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželjaProgram razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih