3. redna seja

Številka: 03202-001/2014-5
Datum: 1. 4. 2015
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št.
39/10 in MUV št. 23/2012)

Sklicujem
3. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 08.04.2015, ob 16.00 uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev sklepov 2. redne seje.
3. Pregled in potrditev sklepov 1. dopisne seje.
4. Poročilo o pregledu varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana v letu 2014.
5. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2014.
6. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen – Saubermacher.
7. Zaključni račun za leto 2014.
8. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2015.
9. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje.
10. Sklep o potrditvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.
11. Spremembe Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana.
12. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Sveta Ana.
13. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
14. Predlog sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči dručini na domu-socialna oskrba na domu za uporabnika v letu 2015.
15. Predlog letnega programa sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana za leto 2015.
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sveta Ana.
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje občine Sveta Ana.
18. Pobude in vprašanja.

Župan: Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.


GRADIVO:

pdf20140408 Gradivo 3. redna seja

pdfZaključni račun 2014 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih