2. redna seja

Številka: 03202-001/2014-3
Datum: 12. 12. 2014

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012)

Sklicujem
2. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
 petek, 19.12.2014,  ob 16.00  uri
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.    Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2.    Pregled in potrditev sklepov 1. redne seje.
3.    Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2015 – druga obravnava.
4.    Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016 – druga obravnava.
5.    Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ.
6.    Sklep o določitvi cene najemnine  prodajnega mesta.
7.    Sklep o določitvi cen za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
8.    Pobude in vprašanja.

   Župan: Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.


GRADIVO:

1.    Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

pdf010 Naslovnica

pdf011 vabilo z dnevnim redom


2.    Pregled in potrditev sklepov 1. redne seje.

pdf020 Sklepi 1. redne seje


3.    Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2015 – druga obravnava.

pdf030 Odlok o proracunu 2015 - 2. branje

pdf031 Splosni del proracuna 2015 in 2016

pdf032 Posebni del proracuna 2015 in 2016

pdf033 NRP 2015-2018


4.    Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016 – druga obravnava.

pdf040 Odlok o proracunu 2016 - 2. branje

pdf041 NRP 2016 -2019

pdf042 LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANCNEGA IN STAVBNEGA PREMOZENJA OBCINE SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2014

pdf043 Obrazlozitve proracuna za leto 2015 - 2016


5.    Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ.

pdf050 Sklep o dolocitvi vrednosti tocke NUSZ


6.    Sklep o določitvi cene najemnine  prodajnega mesta.

pdf060 Sklep o dolocitvi cene najemnine uporabe javne povrsine


7.    Sklep o določitvi cen za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.

pdf070 Sklep o ceni vzdrzevanja pokopalisca 2014


8.    Pobude in vprašanja.

pdf081 Analiza plac

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih