5. redna seja

Številka: 03202-001/2014-7
Datum: 10. 12. 2015
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012)

Sklicujem
5. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
 petek, 18.12.2015,  ob 16.00  uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2. Pregled in potrditev sklepov 4. redne seje.
  3. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki - 2. obravnava.
  4. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana - 2. obravnava.
  5. Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine, cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE, cene storitve črpanja in odvoza fekalij iz greznic, odvoz in prevzem blata iz MKČN, prevzem gošče iz suhih stranišč, čiščenje z odvozom oljnih in maščobnih lovilcev.
  6. Sklep o določitvi višine vrednosti točke za NUSZ za leto 2016.
  7. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta izgradnje več stanovanjske stavbe.
  8. Pobude in vprašanja.

GRADIVO:

 pdfGradivo 5. redna seja.pdf

 pdfGradivo_k_7._točki_-_Popravek_DIIP.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih