9. redna seja

Številka: 03202-002/2010-11

Datum: 20.09.2012


Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)


Sklicujem

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 26.09.2012, ob 1600 uri

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1.     Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2.     Pregled in potrditev sklepov 8. redne seje.
  3.     Potrditev operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sveta Ana.
  4.     Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena.
  5.     Sklep o neodplačnem prenosu nepremičnine (ceste).
  6.     Sklep o potrditvi IP »Nizkoenergetski objekt Lokavec-sklop vrtec«.
  7.     Predlog sklepa OPPN Lokavec.
  8.     Predlog sklepa o določitvi stroškov komunalne opreme zazidave k.o. Ledinek.
  9.     Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012.
  10.     Pobude in vprašanja.


Prosim za zanesljivo udeležbo!


Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

crta

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

 pdfvabilo z dnevnim redom

crta

2. Pregled in potrditev sklepov 8. redne seje

 pdfsklepi 8 redne seje

crta

3.Potrditev operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sveta Ana

pdfsklep o potrditvi operativnega programa

pdfopocov za občino sveta ana2

crta

4.Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena

pdfsklep o ukinitvi statusa javnega dobra

crta

5. Sklep o neodplačnem prenosu nepremičnine (ceste).

pdfsklep o brezplačnem prenosu nepremičnine

crta

6.Sklep o potrditvi IP »Nizkoenergetski objekt Lokavec-sklop vrtec«

pdfsklep o potrditvi ip lokavec

crta

7. Predlog sklepa OPPN Lokavec

pdfodlok o oppn za stanovanjsko naselje lokavec_1_stran

pdfusklajen predlog odlok september 2012

pdfusklajen predlog obrazložitev september 2012

pdfusklajen predlog gji september 2012

pdfusklajen predlog ureditvena situacija september 2012

crta

8.Predlog sklepa o določitvi stroškov komunalne opreme zazidave k.o. Ledinek

pdfsklep o določitvi stroškov

crta

9. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012

pdfodlok o rebalansu odloka 2012

pdfprogram prodaje in nakupa-rebalans 2012

pdfkadrovski načrt rebalans

pdfobrazložitecv rebalansa proračuna 2012

crta

10. Pobude in vprašanja.

pdfpobude in vprašanja

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih