7. redna seja

Številka: 03202-002/2010-9

Datum: 04.04.2012

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem
7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v sredo, 13.04.2011,  ob 1600  uri
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

  PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev sklepov 6. redne seje.
3. Pregled in potrditev sklepov 1. izredne seje.
4. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana v letu 2011.
5. Poročilo komunalne inšpekcije mestnega inšpektorata za leto 2011.
6. Poročilo o delu medobčinskega redarstva v letu 2011.
7. Poročilo odvoza kosovnih odpadkov.
8. Sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta Občine Sveta Ana.
9. Zaključni račun za leto 2011.
10.  Sklep o potrditvi DIIP-a  »Nizkoenergetski objekt Lokavec-sklop vrtec«.
11.  Sklep o potrditvi DIIP-a »Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Osnovna šola Sveta Ana«.
12.  Predlog sklepa o soglasju k ceni efektivne ure socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu« v Občini Sveta Ana za leto 2012.
13.  Sklep o potrditvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana.
14.  Odlok o priznanjih občine Sveta Ana
15.  Pravilnik o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom občine Sveta Ana.
16.  Poročilo Nadzornega odbora.
17.  Pobude in vprašanja.         

Prosim za zanesljivo udeležbo

  Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

crta         
  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 

pdfvabilo z dnevnim redom
 
crta
2. Pregled in potrditev sklepov 6. redne seje.

  pdfsklepi 6. redne seje
 
crta
3. Pregled in potrditev sklepov 1. izredne seje.

pdfsklepi 1. izredne seje
 
crta
4. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana v letu 2011.

pdfobravnava varnostnih ukrepov
pdf041 poročilo policije
 
crta
5. Poročilo komunalne inšpekcije mestnega inšpektorata za leto 2011.
pdf050 porocilo komunalne inspekcije  
 
crta
6. Poročilo o delu medobčinskega redarstva v letu 2011.
 pdf060 porocilo medobcinskega redarstva
 pdf061 porocilo 2011_sveta ana
 
crta
7. Poročilo odvoza kosovnih odpadkov.
  pdf070 porocilo kosovnih odpadkov saubermacher
  pdf071 kosovni odpadki
 
crta
8. Sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta Občine Sveta Ana.
pdf080 sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta - za sejo.pdf
pdf081 lek sveta ana_povzetek.pdf
crta
9. Zaključni račun za leto 2011.
  pdf090 zakljucni racun 2011
crta
10. Sklep o potrditvi DIIP-a  »Nizkoenergetski objekt Lokavec-sklop vrtec«.
  pdf100 predlog sklepa o potrditvi diip lokavec
  pdf101 diip-vrtec lokavec-feb.2012
 
crta
11. Sklep o potrditvi DIIP-a »Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Osnovna šola Sveta Ana«.
pdf110 predlog sklepa o potrditvi diip os  sveta ana
pdf111 diip-os sv.ana-okna 
crta
12. Predlog sklepa o soglasju k ceni efektivne ure socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu« v Občini Sveta Ana za leto 2012.
  pdf120 predlog sklepa o potrditvi cene efektivne ure pomoc na domu 2012
 
crta
13. Sklep o potrditvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana.
 
crta
14. Odlok o priznanjih občine Sveta Ana
 pdf140 odlok o priznanjih - za sejo 
 
crta
15. Pravilnik o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom občine Sveta Ana.
  pdf150 pravilnik dijaki in studenti - za sejo.docx
crta
16. Poročilo Nadzornega odbora.
  pdf160 porocilo no za sejo
  pdf161 zapisnik 6. redne seje no  
 
crta
17. Pobude in vprašanja.      
  pdf170 pobude in vprasanja.pdf 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih