6. redna seja

Številka: 03202-002/2010-7

Datum: 07.12.2011


Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)


Sklicujem


6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 14.12.2011, ob 1600 uri

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1.     Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2.     Pregled in potrditev sklepov 5. redne seje.
 3.     Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »medobčinski inšpektorat in redarstvo«.
 4.     Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa za izvedbo projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske Gorice.
 5.     Sklep o potrditvi nove vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 6.     Sklep o višini subvencije za novorojence.
 7.     Sklep o potrditvi spremembe cen vzdrževanja pokopališča.
 8.     Sklep o potrditvi letnega programa o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v občini Sveta Ana v letu 2012.
 9.     Sklep o potrditvi Pravilnika o spremembi pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana.
 10.     Sklep o potrditvi spremembe hišnega reda športnih objektov Občine Sveta Ana.
 11.     Sklep o potrditvi cenika uporabe športne dvorane 2012.
 12.     Sklep o potrditvi letnega programa športa za leto 2012.
 13.     Sklep o potrditvi DIIP-a Viničarija Pergarjev vrh z vinogradniško učno potjo.
 14.     Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana.
 15.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana.
 16.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za del naselja Sveta Ana.
 17.     Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2011.
 18.     Odlok o spremembi proračuna občine Sveta Ana za leto 2012.
 19.     Pobude in vprašanja.


Prosim za zanesljivo udeležbo!


Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

crta

1.Vabilo z dnevnim redom:

 pdf011_vabilo_z_dnevnim_redom    

crta

2.potrditev sklepov 5. redne seje

 pdf020_sklepi_5._redne_seje

crta

3.Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »medobčinski inšpektorat in redarstvo«

  pdf030_odlok_o_ustanovitvi_skupne_inspekcije_in_redarstva

  pdf031_sklep

crta

4.Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa za izvedbo projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske Gorice

  pdf040_sklep_o_potrditvi_novelacije_ip_november_2011

  pdf041_ip_novelacija_verzija3_16112011

crta

5.Sklep o potrditvi nove vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

  pdf050_sklep_o_dolocitvi_vrednosti_tocke_nzsz

crta

6.Sklep o višini subvencije za novorojence

  pdf060_sklep_o_visini_subvencije_za_novorojence.pdf

crta

7. Sklep o potrditvi spremembe cen vzdrževanja pokopališča

  pdf070_sklep_o_ceni_vzdrzevanja_pokopalisca

crta

8.Sklep o potrditvi letnega programa o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v občini Sveta Ana v letu 2012

  pdf080_program__razdelitve_sredstev_-_kmetijstvo_2012

crta

9. Sklep o potrditvi Pravilnika o spremembi pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana

  pdf090_predlog_pravilnika_o_spremembi_pravilnika_o_upravljanju_in_nacinu_oddajanja_o

crta

10. Sklep o potrditvi spremembe hišnega reda športnih objektov Občine Sveta Ana

  pdf100_predlog_spremembe_hinega_reda_o_obcine_sveta_ana

crta

11. Sklep o potrditvi cenika uporabe športne dvorane 2012

  pdf110_predlog_cenika__uporabe_sportne_dvorane_2012

crta

12.Sklep o potrditvi letnega programa športa za leto 2012

  pdf120_predlog_letnega_programa_sporta_2012

crta

13. Sklep o potrditvi DIIP-a Viničarija Pergarjev vrh z vinogradniško učno potjo

  pdf130_sklep_o_potrditvi_diip-a_vinicarija_pergarjev_vrh_z_vinogradnisko_ucno_potjo

crta

14.Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana

  pdf140_odlok_o_dopolnitvah_odloka_o_kulturnih_spomenikih_lokalnega_pomena

crta

15.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana

  pdf150_predlog_spremembe__pup-a

crta

16.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za del naselja Sveta Ana

  pdf160_predlog_spremembe__oppn_sv-ana

crta

17.Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2011

  pdfodlok_o_rebalansu_2011

  pdfsploni_del_rebalansa_2011_2

  pdfposebni_del_rebalansa_20112

crta

18. Odlok o spremembi proračuna občine Sveta Ana za leto 2012

  pdfsploni_del_spremembe_proracuna_2012

  pdfposebni_del_spremembe_proracuna_2012

crta

19. Pobude in vprašanja

  pdf190_pobude_in_vprasanja

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih