5. redna seja

Številka: 03202-002/2010-6

Datum: 28.09.2011
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem
5. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v sredo, 05.10.2011,  ob 1600  uri
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17


  PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1.     Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2.     Pregled in potrditev sklepov 4. redne seje
 3.     Pregled in potrditev sklepov 1. dopisne seje.
 4.     Obravnava poročila o notranji reviziji za leto 2010.
 5.     Pristop k ustanovi dr. Antona Trstenjaka.
 6.     Sprejem strategije razvoja turizma na območju občin Zgornjega Podravja do leta 2020.
 7.     Potrditev predloga sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2011/2012.
 8.     Potrditev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo, dozidavo in stanovanjskega objekta v lasti Kocbek Aleksandra, Žice 21, 2233 Sv. Ana.
 9.     Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2011.
 10.     Sklep o določitvi uporabnine za uporabo javne površine v Občini Sveta Ana.
 11.     Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana.
 12.     Pobude in vprašanja.

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

crta

Vabilo z dnevnim redom
pdf011 vabilo z dnevnim redom

crta

Sklepi 4. redne seje
pdf020 sklepi 4. redne seje

crta


Sklepi 1. dopisne seje
pdf030_sklepi_1_dopisne_seje.pdf

crta

Poslovni načrt  izvajanja obveznih GJS varstva okolja za 2011
pdf040 poročilo notranje revizije

crta

Sklep o članstvu - Trstenjak
pdf050 sklep o članstvu - Trstenjak

crta

Sklep o sprejemu strategije turizma
pdf060 sklep o sprejemu strategije turizma
pdf061 strategija razvoja turizma, turistične destinacije, Osrednja Štajerska
pdf062 strategija razvoja turizma, Zg. Podravje, obrazložitev

crta

Predlog sistemizacije za vrtec 1. stran
pdf070 predlog sistemizacije za vrtec 1. stran
pdf071 predlog sistemizacija v vrtcu 2011-12

crta

Potrditev projektov Kocbek Aleksander k.o. Žice
pdf080 potrditev projektov Kocbek Aleksander k.o. Žice

crta

Sklep o določitvi cene uporabe javne površine
pdf100 sklep o določitvi cene uporabe javne površine

crta

Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana.
pdf110 odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana.

crta

Pobude in vprašanja
pdf120 pobude in vprašanja

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih