4. redna seja

Številka: 03202-002/2010-5

Datum: 30.03.2011
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 13.04.2011,  ob 1600  uri
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1.     Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2.     Pregled in potrditev sklepov 3. redne seje.
 3.     Zaključni račun za leto 2010.
 4.     Poslovni načrt izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2011.
 5.     Poročilo o izvajanju storitve odvoza kosovnih odpadkov v letu 2010.
 6.     Poročilo komunalne inšpekcije mestnega inšpektorata za leto 2010
 7.     Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana v letu 2010.
 8.     Poročilo o izvajanju JGS oskrbe s pitno vodo v letu 2010.
 9.     Poslovni načrt izvajanja obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2011.
 10.     Deklaracija o zaščitni klavzuli trga nepremičnin v RS.
 11.     Pobuda o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«.
 12.     Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana.
 13.     Sklep o potrditvi DIIP-a za investicijo »Ureditev kmečke tržnice«.
 14.     Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana - (prva obravnava).
 15.     Odlok o komunalnem prispevku v občini Sveta Ana - (prva obravnava).
 16.     Pobude in vprašanja.

VABLJENI STE KOT POROČEVALEC K VAŠI TOČKI.

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

crta

Vabilo z dnevnim redom
pdf011 vabilo z dnevnim redom

crta

Sklepi 3. redne seje
pdf020 Sklepi 3. redne seje

 

crta


Zaključni račun 2010 za sejo
pdf030 Zaključni račun 2010 za sejo

crta

Poslovni načrt  izvajanja obveznih GJS varstva okolja za 2011
pdf040 Poslovni načrt izvajanja obveznih GJS varstva okolja za 2011

crta

Poročilo kosovnih odpadkov Saubermacher
pdf050 Poročilo kosovnih odpadkov Saubermacher

pdf051 Poročilo kosovnih odpadkov

crta

Poročilo komunalne inšpekcije

pdf060 Poročilo komunalne inšpekcije

pdf061 Poročilo komunalne inšpekcije

crta

Obravnava varnostnih ukrepov

pdf070 Obravnava varnostnih ukrepov

pdf071 Poročilo policije

crta

Poročilo o izvajanju JGS vodovod-2010

pdf080 Poročilo o izvajanju JGS vodovod-2010

pdf081 Poročilo o izvajanju GJS 2010-SV.ANA-

crta

Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne občinske službe s pitno vodo za leto 2011 in določitev cene

pdf090 Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne občinske službe s pitno vodo za leto 2011 in določitev cene

pdf091 PN_Sv_Ana

crta

Deklaracija o zaščiti trga nepremičnin

pdf100 Deklaracija o zaščiti trga nepremičnin

crta

Pobuda o ustanovitvi medobčinskega redarstva

pdf110 pobuda o ustanovitvi medobčinskega redarstva

crta

Sklep o potrditvi DIIP-a Ureditev kmečke tržnice

pdf130 Sklep o potrditvi DIIP-a Ureditev kmečke tržnice

crta

Odlok o  POSZ  prva obravnava

pdf140 Odlok o POSZ prva obravnava

crta

Odlok o KP  prva obravnava

pdf150 Odlok o KP prva obravnava

crta

Pobude in vprašanja

pdf160 Pobude in vprašanja

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih