3.redna seja

  Številka: 03202-002/2010-4

Datum: 02.03. 2011
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

 Sklicujem
3. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 09.03.2011,  ob 1600  uri
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1.     Ugotovitev sklepcnosti in sprejem dnevnega reda.
 2.     Pregled in potrditev sklepov 2. redne seje.
 3.     Poročilo organizatorjev o stroških volilne kampanje
 4.     Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN
 5.     Pravilnik o spremembi Pravilnika o finančnih pomočeh za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
 6.     Sklep o višini subvencije za novorojence v letu 2011.
 7.     Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnost gospodarjenje z divjadjo v Občini Sveta Ana - skrajšani postopek
 8.     Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Ana
 9.     Sprememba Poslovnika občinskega sveta Občine Sveta Ana
 10.     Odlok o lokalnem turističnem vodenju - druga obravnava
 11.     Sklep o pristopu v društvo vinsko turistične ceste Srednje Slovenske gorice - D VTC - 13 SSG
 12.     Sklep o potrditvi letnega programa o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v občini Sveta Ana v letu 2011
 13.     Sklep o imenovanju predsednikov stalnih odborov.
 14.     Sklep o imenovalnju članov v Komisijo za priznanja in nagrade.
 15.     Sklep o imenovanju članov v Statutarno pravno komisijo.
 16.     Sklep o soglasju k ceni efektivne ure za uporabnika sovialno varstvene storitve "pomoč družini na domu" v Občini Sveta Ana.
 17.     Sklep o finančni pomoči po požaru na poslovno stanovanjskem objektu.
 18.     Pobude in vprašanja.

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                     Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
                                                                                                ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

crta

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

pdf011_vabilo_z_dnevnim_redom.pdf

crta

2. Pregled in potrditev sklepov 2. redne seje.

pdf020_sklepi_2.pdf

crta

3. Poročilo organizatorjev o stroških volilne kampanje

pdf030_porocilo_organizatorjev_o_strokih_volilne_kampanje.pdf

pdf031_izracun_delne_povrnitve_strokov_2010_euro.pdf

crta

4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN

pdf040_pravilnik_o_spremembi_pravilnika_mkn.pdf

crta

5. Pravilnik o spremembi Pravilnika o finančnih pomočeh za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

pdf050_pravilnik_o_spremembi_pravilnika_o_finannih_pomoeh.pdf

crta

6. Sklep o višini subvencije za novorojence v letu 2011.

pdf060_sklep_o_viini___subvencije_za_novorojence_v_letu_2011.pdf

crta

7. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnost gospodarjenje z divjadjo v Občini Sveta Ana - skrajšani postopek

pdf070_odlok_o_porabi_koncesijske_dajatve_za_trajno_gospodarj.pdf

crta

8. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Ana

pdf080_odlok_o_organizaciji_in_delovnem_podroju_obinske_upr.pdf

crta

9. Sprememba Poslovnika občinskega sveta Občine Sveta Ana

pdf090_spremembe_in_dopolnitve_poslovnika_obine_sveta__ana.pdf

crta

10. Odlok o lokalnem turističnem vodenju - druga obravnava

pdf100_odlok_o_lokalnem_turistinem_vodenju_na_obmoju_obine.pdf

crta

11. Sklep o pristopu v društvo vinsko turistične ceste Srednje Slovenske gorice - D VTC - 13 SSG

pdf110_sklep_k_ustanovitvi_drutva_vtc_13_za_sejo.pdf

crta

12. Sklep o potrditvi letnega programa o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v občini Sveta Ana v letu 2011

pdf120_program__razdelitve_sredstev_-_kmetijstvo_2011.pdf

crta

13. Sklep o imenovanju predsednikov stalnih odborov.

pdf130_sklep_o_imenovanju_predsednikov_stalnih_odborov.pdf

crta

14. Sklep o imenovalnju članov v Komisijo za priznanja in nagrade.

pdf130_sklep_o_imenovanju_predsednikov_stalnih_odborov.pdf

crta

15. Sklep o imenovanju članov v Statutarno pravno komisijo.

pdf150_sklep_o_imenovanju_lanov_v_statutarno_pravno_komisijo.pdf

crta

16. Sklep o soglasju k ceni efektivne ure za uporabnika sovialno varstvene storitve "pomoč družini na domu" v Občini Sveta Ana.

pdf160_sklep_o_potrditvi__cene_efektivne_ure_pomo_na_domu_20.pdf

crta

17. Sklep o finančni pomoči po požaru na poslovno stanovanjskem objektu.

pdf170_sklep_o_sofinanciranju_elementarne_nesree-_golob.pdf

crta

18. Pobude in vprašanja.

pdf180_pobude_in_vpraanja.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih