2. redna seja

Številka: 03202-002/2010-2

Datum: 14. 12. 2010
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem
2. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 22.12.2010, ob 16.00 uri
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17  
 
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1.     Ugotovitev sklepcnosti in sprejem dnevnega reda.
 2.     Pregled in potrditev sklepov 1. redne seje.
 3.     Odlok o proracunu Obcine Sveta Ana za leto 2011 – druga obravnava.
 4.     Odlok o proracunu Obcine Sveta Ana za leto 2012 – druga obravnava.
 5.     Sprememba Statuta obcine Sveta Ana.
 6.     Sklep o potrditvi letnega programa športa za leto 2010.
 7.     Sklep o potrditvi DIIP-a za investicijo »Ureditev vaškega jedra Lokavec«.
 8.     Sklep o potrditvi nove vrednosti tocke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca.
 9.     Sklep o potrditvi spremembe cen vzdrževanja pokopališca.
 10.     Sklep o imenovanju kandidata za sodnika porotnika.
 11.     Sklep o imenovanju članov v Nadzorni odbor.
 12.     Sklep o imenovanju članov v Statutarno pravno komisijo.
 13.     Sklep o imenovanju članov v Odbor za družbene dejavnosti.
 14.     Sklep o imenovanju članov v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
 15.     Sklep o imenovanju članov v Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo.
 16.     Sklep o imenovanju članov v Komisijo za priznanja in nagrade.
 17.     Sklep o imenovanju članov v odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse.
 18.     Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda JVI in VVZ OŠ Sveta Ana.
 19.     Sklep o financiranju politicnih strank.
 20.     Pobude in vprašanja.

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž.. gr.
                                                                                    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
                                                                                                       l.r.
crta

1.Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  pdf010 Naslovnica

  pdf011 Vabilo z dnevnim redom
crta

2.Pregled in potrditev sklepov 1. redne seje.

  pdf020_Pregled in potrditev sklepov 1. redne seje.  
crta

3.Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2011


  pdf030 Odlok o proračunu občine

  pdf031 Splošni del proračuna 2011

  pdf032 posebni del proračuna 2011
  pdf033 Načrt razvojnih programov 2011

crta

4.Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012

  pdf040 Odlok o proračunu Občine Sv

pdf 041 Splošni del proračuna 2012

 pdf042 posebni del proračuna 2012

  pdf043 Načrt razvojnih programov 2012
pdf044 Obrazložitev sprememb - II
 

crta
 5. Predlog spremembe Statuta Obcine Sveta Ana
  pdf050 Sprememba statruta občine Sveta Ana

crta
6. Predlog letnega programa sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana v letu 2011

  pdf060 Predlog letnega programa športa 2011

crta

 7. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  

  pdf070 Sklep o potrditvi DIIP-a Ureditev vaškega jedra

crta

 8.Predlog sklepa o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice

  pdf080 Sklep o določitvi vrednosti točke NZSZ

  pdf090 Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča

crta 

 9.Predlog sklepa o imenovanju kandidata za sodnika porotnika
  pdf100 Imenovanje sodnikov porotnikov

crta
 10. Predlog sklepa o imenovanju članov v nadzorni odbor    

  pdf110 Sklep o imenovanju nadzornega odbora

crta

11.Predlog sklepa o imenovanju članov v statuarno pravno komisijo
  pdf120 Sklep o imenovanju članov v Statutarno pravno komisijo     

crta

 12.Predlog sklepa o imenovanju članov v odbor za družbene dejavnosti
  pdf130 Sklep o imenovanju članov v Odbor za družbene dejavnosti

crta

13. Predlog sklepa o imenovanju članov v odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

  pdf140 Sklep o imenovanju članov v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

crta

 14. Predlog sklepa o imenovanju članov v odbor za okolje, prostor in infrastrukturo
  pdf150 Sklep o imenovanju članov v Odbor za okolje,prostor in in infrastrukturo

crta

15. Predlog sklepa o imenovanju članov v komisijo za priznanja in nagrade
 pdf160 Sklep o imenovanju članov v komisijo za priznanja in nagrade

crta

16. Predlog sklepa o imenovanju članov v odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse
 pdf170 Sklep o imenovanju članov v odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse

 crta

17. Predlog sklepa o imenovanju članov v svet zavoda varstvenega in vzgojno izobraževalnega zavoda SV.ANA
 pdf180 Sklep o imenovanju članov v svet zavoda JVI in VVZ

crta

18. Predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana
 pdf190 Sklep o načinu financiranja političnih strank

crta

19. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta občine Sveta Ana
 pdf200 Pobude in vprašanja

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih