2. javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Sveta Ana na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) ter Odloka o rebalansu proračune Občine Sveta Ana za leto 2019 (MUV, št. 18/2019) objavlja

2. javno zbiranje ponudbza prodajo nepremičnine

I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah

tel. 02 729 58 80, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

matična številka: 1332074, ID št. za DDV: SI59385081

Postopek vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja občinskega

stvarnega premoženja Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: pristojna komisija)

II. Predmet javnega zbiranja ponudb:

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja nepremičnine ID znak 507-58-4 trisobno stanovanje   št. 4 v izmeri 73,90 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske hiše Lokavec 6 A   2233 Sveta Ana, na parceli št. 64/12 k.o. Lokavec, št. stavbe 58.

Stanovanje je prazno in bremen prosto.

III. Izhodiščna cena:

Izhodiščna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 42.000,00 €. V izklicno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.

IV. Vrsta pravnega posla

Prodajna pogodba

V. Pogoji javnega zbiranja ponudb in merila za izbor ponudnika:

Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.

Ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene   izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša 4.200,00€. Varščina se vplača na TRR   Občine št. 01100-0100018188 in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na javno zbiranje ponudb.

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnem izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:

-     fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

-     fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

-     pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

-     druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, stroške razpisa, stroške cenitve, stroške overitve)

Rok za sklenitev pogodbe o prodaji stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa

zadrži prodajalec.

Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od sklenitve

pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo

kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži varščino.

Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih

bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.

VI. Ponudba

Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:

  • Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
  • Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
  • Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
  • Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene z DDV.
  • Kopijo matične in davčne številke

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:

  • do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, si prodajalec pridrži pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo-najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb oziroma od dneva popolnosti ponudb, v kolikor bo prodajalec prejel nepopolne ponudbe.

Odpiranje ponudb bo javno in se bo izvedlo 25. 10. 2019, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Sveta Ana.

Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost   prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti.

VIII. Sklenitev pogodbe:

Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.

Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, davek ter stroške cenitev in notarskih storitev plača kupec nepremičnin.

Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.

Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Sveta Ana, Oglasni deski Sveta Ana in Oglasni deski Lokavec.

IX. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe

Upoštevane bodo vse pravočasne ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah v roku do vključno 25. 10. 2019, do 11. ure, s pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj - ponudba za nakup stanovanja«.

Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.

Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta Ana, kontaktna oseba: Irena GOLOB, Renata TRAJBAR KURBUS, tel. št. 02 729 58 80. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Razpisna dokumentacija s prilogami je v celoti objavljena na Uradni spletni strani Občine Sveta Ana, v pisni obliki pa jo ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu občine.

Številka: 352-1/2019

Datum:   3. 10. 2019                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              Silvo SLAČEK, župan  

Objavljeno na spletni strani občine in na oglasni deski Sveta Ana ter oglasni deski Lokavec, dne 3. 10. 2019

Vloga: Obrazec

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih